Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Všeobecná ustanovení pro zkušební řád SZBK ČR

1. Organizace zkoušek

1.1 Zkoušky záchranných psů jsou dokladem úrovně vycvičenosti jednotlivých psů v daném směru záchranářského výcviku. Proto musí vždy být prováděny v odpovídajícím prostředí, rozsahu a náročnosti v souladu s druhem a stupněm zkoušky.
1.2 Zkoušky se konají jako sportovní akce SZBK ČR s možností účasti všech členů FCI po předložení dokladu o členství a zaplacení členského příspěvku v organizaci FCI pro aktuální rok.
1.3 Zkoušky se mohou konat v průběhu celého kalendářního roku, nelze je však konat při extrémně vysokých či nízkých teplotách, nebo není-li možné zaručit regulérnost výkonů.
1.4 Průkaz původu psa není podmínkou účasti při zkouškách, rovněž v účasti neomezuje ani velikost psa či plemeno. Psi bez průkazu původu musí však mít vystaven registrační a výkonnostní průkaz psa bez prokázaného původu (registraci a vystavení průkazu provádí Český kynologický svaz na žádost majitele psa). Všichni psi musí být pro účast na zkouškách povinně označeni mikročipem, kontrola čipů se provádí před zahájením zkoušek.
1.5 Minimální věk psa pro účast na vstupní zkoušce je 12 měsíců, pes tuto věkovou hranici musí dovršit nejpozději v den konání zkoušek.
1.6 Pořadatelem vstupních, základních, vyšších a speciálních zkoušek jsou regionální záchranné brigády. Pořadatelem vrcholových zkoušek, prověrek a celostátních akcí je prezidium SZBK ČR, které může pověřit jejich uspořádáním některou regionální záchrannou brigádu.
1.7 Minimální počet účastníků pro pořádání zkoušek jsou 3 psovodi, maximální je 7 psovodů na 1 den a 1 rozhodčího. Účastní-li se zkoušek některý rozhodčí jako psovod, může nastoupit navíc jako osmý. Při celostátních akcích rozhoduje o počtu účastníků v závislosti na technických podmínkách výcvikář SZBK ČR.
1.8 Konání zkoušek vstupních, základních, vyšších a speciálních si vyžádá pořadatelská brigáda elektronickým formulářem minimálně šest týdnů před plánovaným termínem na vedení svazu a vyžádá si delegaci rozhodčího. Termín a místo konání zkoušek včetně delegace rozhodčího jsou zveřejněny na internetových stránkách SZBK. Uzávěrka přihlášek je tři týdny před termínem akce.
1.9 Pořadatel akce je povinen kontaktovat delegovaného rozhodčího / rozhodčí nejpozději 14 dní před termínem konání akce a dohodnout s ním veškeré náležitosti. Na akci musí pořadatel připravit příslušné tiskopisy. V případě zrušení akce, je pořadatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat výcvikáře SZBK ČR, delegovaného rozhodčího / rozhodčí a přihlášené účastníky akce.
1.10 Zkoušky vrcholové jsou pořádány výhradně formou celostátních přeborů podle ročního plánu činnosti svazu uveřejněného na internetových stránkách SZBK ČR.
1.11 Prověrky praktického nasazení jsou pořádány pod vedením výcvikové komise jako celosvazové akce v termínech uvedených v ročním plánu činnosti svazu uveřejněného na internetových stránkách SZBK ČR.
1.12 Všechny zkoušky a akce uvedené v ročním plánu činnosti svazu jsou pořadatelsky a finančně zajištěny v závislosti na charakteru akce (regionální a celostátní) v souladu s aktuálním zněním Rozhodnutí prezidia č. 8/22. Výše startovného je vždy uveřejněna na internetových stránkách SZBK v detailu akce.
1.13 Začátky akcí jsou určeny po vzájemné dohodě pořadatele a delegovaného rozhodčího (hlavního rozhodčího). Čas začátku akce je uveřejněn na internetových stránkách SZBK v detailu akce nejpozději týden před termínem konání akce. U zkoušek, jejichž součástí jsou noční práce, je možné určit čas zahájení v odpoledních hodinách, a to tak aby všichni účastníci měli zaručeno provádění první části speciálních prací za denního světla.
1.14 V rámci jedné akce nelze kombinovat pořadatelsky zkoušky a akce dle tohoto zkušebního řádu s jinými zkušebními řády.
1.15 Zkoušky se konají zpravidla samostatně v jednom druhu a v jednom stupni. Zkoušky základní lze kombinovat s prováděním vstupní zkoušky ZZZ (s výjimkou zkoušek lavinových prací). U zkoušek základních i vyšších je za podmínky dodržení všech ustanovení a náročnosti zkoušky a s ohledem na možnosti pořadatele povoleno kombinovat nejvýše dva různé druhy zkoušky téhož stupně (s výjimkou zkoušek lavinových prací). Dále je možné u zkoušek vodních prací, záchranného stopování, lavinových prací a speciálních zkoušek cadaver pořádat zkoušku v rámci jedné akce ve všech stupních téhož druhu, pokud je to pořadatel schopen zajistit. Ve výše uvedených variantách pořádání zkoušek v rámci jedné akce je delegovaný rozhodčí oprávněn neposoudit kategorii / stupeň zkoušky, kde by nebyla dodržena požadovaná regulérnost.
1.16 Háravé feny se mohou akcí zúčastnit, musí se však držet a přezkušovat zcela odděleně. Nastoupí-li psovod s háravou fenou na akci bez ohlášení této skutečnosti pořadateli v dostatečném časovém předstihu před konáním akce (nejpozději však před nástupem / začátkem akce), je diskvalifikován.
1.17 Nemocní nebo zranění psi, kojící feny nebo feny ve druhé polovině březosti se akcí nesmějí zúčastnit.
1.18 V jednom dni není dovoleno, aby se pes zúčastnil dvou různých zkoušek. Psovod se však smí v jednom dni nebo při jedné akci zúčastnit dvou různých zkoušek se dvěma psy. Se dvěma psy smí psovod nastoupit při jedné akci na tutéž zkoušku pouze v kategoriích ZZZ, ZVP 1, ZVP 2, ZZS 1, ZZS 2, ZZS 3.
1.19 Vstupní zkouška ZZZ je základní podmínkou pro skládání všech dalších zkoušek tohoto zkušebního řádu.
1.20 Na vyšší stupeň zkoušky může pes po úspěšném splnění nižšího stupně nastoupit při příští akci bez časového omezení. Stejně tak smí pes nastoupit bez časového omezení na jiný druh zkoušky dle tohoto zkušebního řádu anebo na tutéž zkoušku po neúspěšném startu. Ve všech případech však musí být dodržena podmínka, že pes smí nastoupit pouze na jednu akci v jednom dni.
1.21 Úspěšně složenou zkoušku stejného stupně je možno také kdykoliv opakovat, ale do souboru splněných zkoušek se počítá každá výcviková zkouška s jedním psem pouze jednou.
1.22 Každý účastník zkoušek a jiné výcvikové akce podle tohoto zkušebního řádu je povinen mít platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené psem i svou osobou a úrazové pojištění své osoby. Psovod podáním přihlášky potvrzuje, že se výcvikové akce účastní na základě své vlastní vůle a na své riziko. Za případné úrazy psovoda či psa během zkoušek odpovídá psovod. Majitel psa zodpovídá za všechny škody na osobách a věcech způsobené jeho psem. Pokyny udílené rozhodčím případně pořadatelem plní psovod dobrovolně a na vlastní nebezpečí.

2. Provádění a hodnocení zkoušek

2.1 Vedoucí zkoušek je zodpovědný za zajištění terénů, regulérnost pomocníků a všech nezbytných pomůcek pro konání akce a spoluzodpovědný s rozhodčím za správnost dokumentace (soupiska účastníků, výsledková listina, záznamy v pracovních knížkách).
2.2 Rozhodčí je plně zodpovědný za regulérní průběh akce a kompletní dokumentaci. Posuzuje pouze na základě delegace pověřeným funkcionářem SZBK ČR. V jeden den smí posoudit pouze jednu akci. Rozhodčí nesmí na zkouškách a akcích posuzovat své psy, nebo psy v držení členů své rodiny (manžel, manželka, děti, rodiče a osoby žijící ve společné domácnosti s rozhodčím).
2.3 Rozhodčí rozhoduje o konání či zrušení akce z hlediska způsobilosti terénů nabídnutých pořadatelem a jeho rozhodnutí je z hlediska hodnocení výkonů konečné.
2.4 Pokud nelze dodržet ustanovení zkušebního řádu v některé disciplíně (např. výška sněhové pokrývky) nebo v dílčím cviku (nestandardní překážka či chybějící pomůcka), nelze tuto část hodnotit vůbec.
2.5 Pomocníci na zkouškách a akcích nesmí provádět funkce pro své psy a psy svých rodinných příslušníků (manžel, manželka, děti, rodiče a osoby žijící ve společné domácnosti s účastníkem zkoušek). Za dodržování tohoto normativu je zodpovědný vedoucí akce. Pokud z organizačních důvodů nelze toto ustanovení beze zbytku dodržet, lze akceptovat využití rodinných příslušníků pouze pro takové funkce na zkouškách a akcích, kde je možné jednoznačně zamezit jejich vliv na výkon psa rodinného účastníka akce. Za dodržení opět zodpovídá vedoucí akce.
2.6 Figuranti při všech akcích jsou ustrojeni v oděvech, které splývají s okolím a z bezpečnostních důvodů by měli mít u sebe mobilní telefony nastavené na tichý režim. Telefony smějí být použity výhradně pro komunikaci figurantů s vedoucím akce. Za dodržování tohoto ustanovení je zodpovědný vedoucí akce.
2.7 Pracovní knížku psovoda / psa odevzdá psovod před zahájením akce a je mu do ní zaznamenána úspěšně složená zkouška a každý start na celostátní soutěži. Nečlenům SZBK ČR se vystavuje potvrzení o vykonané zkoušce, jehož originál je nutné předložit při startu na zkoušce nebo akci, kde je start podmíněn splněním nižšího stupně nebo jiného druhu zkoušky. Veškeré splněné zkoušky i neúspěšné starty jsou členům i nečlenům SZBK ČR evidovány elektronicky.
2.8Psovod je povinen na vyžádání předložit před zahájením zkoušek vedoucímu doklad o předepsaném očkování psa.
2.9 Soupiska účastníků je generována v elektronické formě a prověřena rozhodčím při zahájení akce kontrolou registračních údajů (čísla čipů psů). Ke zkoušce nelze připustit psa bez označení identifikačním čipem, nebo pokud číslo čipu nesouhlasí s údajem v soupisce.
2.10 Psovodi (s výjimkou čekatelů) nastupují ke startu v uniformě členské organizace. Během akce se podřizují pokynům rozhodčího a vedoucího akce. Každou disciplínu začínají i ukončují hlášením v základním postoji se psem na vodítku.
2.11 Pokud psovod se svým psem nedosáhl v dílčí části zkoušky (poslušnost, speciální cviky, nebo první speciál pachových prací) alespoň limitního počtu bodů (v případně pachových prací nenalezl správný počet pohřešovaných subjektů), v další části zkoušky již nenastupuje (pokud se nejedná o závod). 
2.12Za splněnou se zkouška považuje při dosažení sedmdesáti procent dosažitelných bodů v každé disciplíně a současně při nalezení všech hledaných subjektů.
2.13Při nenalezení některé osoby nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna. Pes obdrží hodnocení ve známce „chybně“.
2.14Potvrzení o vykonané zkoušce se vystavuje pro účastníky akce při splnění limitu zkoušky pouze v originále, který obdrží závodník.
2.15 Zadané body zaznamená pořadatel či rozhodčí do elektronické soupisky neprodleně po skončení akce a nejdéle do 48 hodin po akci hlavní rozhodčí pod svým přihlášením do administrace stiskem kontrolního tlačítka a následným potvrzením údajů (zadané body, udělené zkoušky, pořadí závodu) potvrdí jejich správnost. Výhradně rozhodčí je zodpovědný za celou soupisku včetně vyplnění poznámek a hodnocení akce. Posuzovací listy je rozhodčí povinen archivovat u sebe po dobu jednoho roku od konání akce.
2.16 Projeví-li pes kdykoli v průběhu akce po jejím zahájení agresivitu vůči jinému psovi, psovodovi či jiné osobě, je rozhodčí povinen jej ihned diskvalifikovat. Stupeň agresivity opravňující k vyloučení a určení viníka v případě vzájemného napadení dvou psů je zcela v kompetenci rozhodčího. Stejně tak je možným důvodem k diskvalifikaci použití donucovacích prostředků psovodem vůči psu v prostoru, ve kterém zkouška probíhá i v jeho bezprostřední blízkosti. Při diskvalifikaci je celá zkouška okamžitě ukončena bez zadání bodového hodnocení. Diskvalifikace musí být zaznamenána včetně odůvodnění v dokumentaci akce a v pracovní knížce.
2.17 Při projevech bázlivosti psa bez ohledu na její důvody je rozhodčí povinen práci psa ukončit. Stejně tak v situaci, kdy psovod psa křičením nebo množstvím povelů psa k výkonům nutí, přestože pes k této činnosti projevuje výraznou nechuť.
2.18 Je třeba vždy dodržovat bezpečnostní nařízení a nařízení pro ochranu zvířat a životního prostředí. Pokud pes začne kulhat a brání mu to v provádění cviků, nebo se zraní, je rozhodčí povinen jeho práci ukončit. Při speciálních cvicích mají psi dovoleno při pohybu terénem použití botiček na tlapkách a světelných zdrojů na obojcích pro bezpečnou orientaci v temných prostorách a při nočních pracích. Psovodi jsou pro speciální cviky vybaveni lahvemi s vodou, kterou mohou svým psům během výkonu kdykoli dle vlastní úvahy a v souladu s pokyny uvedenými v popisu zkoušek poskytovat.
2.19 Předčasné odstoupení ze zkoušky z důvodu nemoci, zranění apod. musí být nahlášeno vedoucímu. Neodůvodněné ukončení zkoušky ze strany psovoda je důvodem k diskvalifikaci a zapíše se do pracovní knížky.
2.20 Při opakovaném a úmyslném nedodržování pokynů rozhodčího či úmyslné nedovolené pomoci psovi, při nesportovním chování psovoda, pokud je pes mimo vliv psovoda a nelze ho přivolat ani na třetí povel, je rozhodčí oprávněn aktuální část zkoušky ukončit s dosud dosaženými body.  Úmyslná nedovolená pomoc psovoda psovi je i užití motivačních prostředků v průběhu práce (pamlsky, hračky) a vede též k ukončení práce v části zkoušky s dosud dosaženými body. Opakované porušení těchto ustanovení v další části zkoušky vede k diskvalifikaci.
2.21 V případě nesportovního chování psovoda (nekorektní chování vůči psům nebo účastníkům zkoušek, vulgární či agresivní chování vůči osobám vyskytujících se na akci), při podezření, že psovod nebo jiný účastník zkoušek se akce účastní pod vlivem toxických či psychotropních látek, zapíše rozhodčí poznámku do soupisky a současně sepíše o incidentu písemné oznámení, které potvrdí rozhodčí, vedoucí akce, poškozená osoba, případní svědci a kopii předá proviněnému psovodovi / účastníkovi akce, který převzetí na zápise potvrdí. Součástí oznámení musí být i přijaté opatření (ukončení práce, diskvalifikace). Oznámení zašle bez prodlení po skončení akce na vědomí výcvikáři SZBK ČR a prezidiu SZBK ČR, které následně pro řešení provinění bude postupovat v souladu s Rozhodnutím prezidia 19/22 a kárným řádem dle stanov SZBK ČR.
2.22 Incident vedoucí k ukončení práce nebo diskvalifikaci musí rozhodčí zapsat do pracovní knížky psovoda / psa a do soupisky akce.
2.23 Protest je možno podávat jen proti porušení zkušebního řádu a ne proti bodovému hodnocení uděleném rozhodčím. Psovod, který nesouhlasí s rozhodnutím rozhodčího kvůli porušení řádu, má možnost podat nejpozději do hodiny po skončení práce všech psů v dílčí části zkoušky, v níž podle mínění psovoda k porušení došlo (nejpozději však před závěrečným vyhodnocením zkoušek), vedoucímu zkoušek písemný odůvodněný protest spolu s kaucí ve výši dvojnásobku startovného na této akci. Při zamítnutí protestu kauce propadá ve prospěch pořadatele. Oprávněnost protestu na místě posoudí hlavní rozhodčí akce za přítomnosti vedoucího akce a případných dalších rozhodčích posuzujících na akci. Protest, jeho odůvodnění a řešení se stručně zapíše do kolonky poznámky v soupisce u psovoda, který protest podal (protest přijat x zamítnut). Současně rozhodčí společně s vedoucím akce sepíší zápis, který bez prodlení po skončení akce zašlou na vědomí výcvikáři SZBK ČR a prezidiu SZBK ČR. Zápis podepíše rozhodčí, kterého se protest týká, hlavní rozhodčí akce, vedoucí akce, psovod, který protest podal a případní svědci. Pokud nedojde ke shodě na místě, předá se událost včetně písemného vyjádření psovoda, rozhodčího, vedoucího akce a svědků k řešení prezídiu SZBK ČR, které ustanoví komisi pro zjištění oprávněnosti protestu, přičemž rozhodnutí komise je konečné.

Aktuální informace
průběžné informace a zpravodajství v události na FB
Zveme vás ke sledování události a hlavně k fandění české reprezentaci - již ve středu se začíná losováním a večer slavnostním zahájením
10.6.2024 19:55

Pětičlenný tým ČR se již chystá na svůj start
Poděkování české společnosti AKINU CZ za podporu českého reprezentačního týmu a zajištění materiálního vybavení a pamlsků pro psy reprezentace.
27.5.2024 15:14

Praktický závod v kategoriích STOPA a PLOCHA, 19.10.2024
Pozvánka na praktický závod záchranných kynologických týmů určený pro středně pokročilé.
17.4.2024 22:26

15.6.2024, Praha - Kunratice
Otevřeno přihlašování na Pohár plemen 2024. Propozice ke stažení zde.
29.1.2024 22:17

... přejít na aktuality
Nejbližší akce